นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 88,328 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

   ที่ตั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็น 1 ใน 23 ตำบลของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศตะวันออกเของจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอำเภอ นครชัยศรี ประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ 20 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจดตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม และตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน
ทิศใต้จดตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันออกจดตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันตกจดตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี

เนื้อที่

ตำบลบางพระ มีพื้นที่ทั้งหมด 12.86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,038 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองหลายสายมีแม่น้ำบริบูรณ์ตลอดปี มีคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม


ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตตำบลบางพระจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านคลองนนทรีย์ หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านอ่าววัดใหม่เปลี่ยนภาษา