นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 88,390 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64สถิติการให้บริการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (6 เดือน) (2564) แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเด็กแรกเกิด (ต.ค.2563-มี.ค.2564) แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง (ต.ค.2563-มี.ค.2564) แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติการขอใช้บริการภาษีป้าย (ต.ค.2563-มี.ค.2564)  แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติการขอประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ (ต.ค.2563-มี.ค.2564)  แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เอดส์ (ต.ค.2563-มี.ค.2564) แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติการให้บริการขอใช้น้ำประปา (ต.ค.2563-มี.ค.2564) แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ต.ค.2563-มี.ค.2564) แชร์  
29 มี.ค. 64สถิติการให้บริการการจดทะเบียนใหม่/เลิก/เปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์ (ต.ค.2563-มี.ค.2564) แชร์  
1 ต.ค. 63สถิติการให้บริการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (6 เดือน) (2563) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเด็กแรกเกิด (เม.ย.2563 - ก.ย.63) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง (เม.ย.2563-ก.ย.2563) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการขอใช้บริการภาษีป้าย (เม.ย.63-ก.ย.63)  แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการขอประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ (เม.ย.2563-ก.ย.2563)  แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (เม.ย.2563-ก.ย.2563) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เอดส์ (เม.ย.2563-ก.ย.2563) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการให้บริการขอใช้น้ำประปา (เม.ย.2563-ก.ย.2563) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย (เม.ย.2563-ก.ย.2563) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการให้บริการการจดทะเบียนใหม่/เลิก/เปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์ (เม.ย.2563-ก.ย.2563) แชร์  
30 ก.ย. 63สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (เม.ย.2563-ก.ย.2563) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา