เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สถิติการให้บริการ ปี 2563 (ครึ่งปีงบประมาณแรก)119
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integgity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562117
ประกาศประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562193
รายงานการประเมินตนเอง Self Asssessment Report : SAR ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ119
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562118
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integgity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611209
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปีงบประมาณ 2562169
รายงานการประเมินตนเอง Self Asssessment Report : SAR ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ16
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 25611139
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปีงบประมาณ 2561153
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)175
สถิติเรื่องการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560193

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB