เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สถิติการให้บริการ ปี 2563 (ครึ่งปีงบประมาณแรก)113
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integgity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256217
ประกาศประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562182
รายงานการประเมินตนเอง Self Asssessment Report : SAR ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ110
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562112
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integgity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611162
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปีงบประมาณ 2562164
รายงานการประเมินตนเอง Self Asssessment Report : SAR ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ13
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 25611133
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปีงบประมาณ 2561148
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)172
สถิติเรื่องการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560190

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB