เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)114
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)142
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562156
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)117
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562121
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)115
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) 2562114
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม - มีนาคม 2562112
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561190
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)111
การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611197
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611145
การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611140

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB