เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)18
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)135
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562149
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)112
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562114
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)110
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) 256218
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม - มีนาคม 256219
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561184
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)18
การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611193
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611141
การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611138

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB