เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บริเวณถนนบางพระซอย ๗ หมู่ที่ ๓ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณซอยไร่ส้มนายบุญเชิด คงประจักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระ 35 ส.ค. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก บริเวณบ้านนางปรุง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒7712 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ838 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดซื้อถุงยังชีพ1512 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองตาผัน หมู่ที่ 24121 ก.พ. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางพระซอย 10 หมู่ 13831 ม.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอยบ้านนางพะเยาว์ สุขประเสริฐ หมู่ที่ 4 3331 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองตาผันฝั่งตะวันออก เชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6626 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ536 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางพระ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ และสายเลียบคลองบางพระน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6522 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางพระ-บางแก้วฟ้า หมู่ 2 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1025 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบางพระ จำนวน 16 สาย หมู่ที่1-4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม11523 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ(ยางพารา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร17712 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ8724 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณถนนซอยบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม8920 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณสายเลียบคลองบางพระ บริเวณบ้านนางฉลวย สายบัวทอง หมู่ที่ 1 บ้านคลองนนทรีย์ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม9920 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายวิรัต ยมโฉม-บ้านนายสายัณ จีนเกิดทรัพย์ หมู่ 1 บ้านคลองนนทรีย์ ตำบลบางพระ10320 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB