เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563311 ส.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บริเวณถนนบางพระซอย ๗ หมู่ที่ ๓ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณซอยไร่ส้มนายบุญเชิด คงประจักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระ 35 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563523 ก.ค. 63
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 25631730 มิ.ย. 63
เรื่อง ปรประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก บริเวณบ้านนางปรุง หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บริเวณอ่าวตาต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ 7024 มิ.ย. 63
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบ จำนวน ๒ โครงการ595 มิ.ย. 63
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 25631829 พ.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาผัน (เชื่อมต่อของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลบางพระ 5721 พ.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ จำนวน 26 สายทาง568 พ.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางพระ ซอย 10 หมู่ 1 และโครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยบ้านนางพะเยาว์ สุขประเสริฐ หมู่ที่ 45811 มี.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายเลียบคลอบตาผั่น (เชื่อมต่อของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ4725 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ติดราวลูกกรงกันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ3430 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25638618 ธ.ค. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 413920 ก.ย. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองตาผันฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ1119 ก.ย. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางพระ ซอย 15 หมู่ 1 และสายเลียบคลองบางพระน้อย หมู่ 38026 ส.ค. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบางพระ -บางแก้วฟ้า (ช่างบ้านนายแกะ แจ่มนิยม) หมู่ที่ 2528 ก.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองตาผันฝั่งตะวันออก เชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ ๒4926 มิ.ย. 62
ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑23419 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12610 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB