นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 88,406 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ส.ค. 63ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบางพระ - บางแก้วฟ้า หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองบางพระน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บริเวณถนนบางพระซอย ๗ หมู่ที่ ๓ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณซอยไร่ส้มนายบุญเชิด คงประจักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระ  แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก บริเวณบ้านนางปรุง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ แชร์  
8 มิ.ย. 63ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ แชร์  
12 พ.ค. 63ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดซื้อถุงยังชีพ แชร์  
21 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองตาผัน หมู่ที่ 2 แชร์  
31 ม.ค. 63ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางพระซอย 10 หมู่ 1 แชร์  
31 ม.ค. 63ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอยบ้านนางพะเยาว์ สุขประเสริฐ หมู่ที่ 4  แชร์  
26 มิ.ย. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองตาผันฝั่งตะวันออก เชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
6 มิ.ย. 62ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ แชร์  
22 พ.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางพระ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ และสายเลียบคลองบางพระน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
5 มี.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางพระ-บางแก้วฟ้า หมู่ 2 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
23 พ.ย. 61ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบางพระ จำนวน 16 สาย หมู่ที่1-4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แชร์  
12 ก.ย. 61ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ(ยางพารา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร แชร์  
24 ก.ค. 61ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แชร์  
20 ก.ค. 61ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณถนนซอยบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แชร์  
20 ก.ค. 61ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณสายเลียบคลองบางพระ บริเวณบ้านนางฉลวย สายบัวทอง หมู่ที่ 1 บ้านคลองนนทรีย์ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แชร์  
20 ก.ค. 61ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายวิรัต ยมโฉม-บ้านนายสายัณ จีนเกิดทรัพย์ หมู่ 1 บ้านคลองนนทรีย์ ตำบลบางพระ แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา