เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)116
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ปีงบประมาณ 2563123
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน128
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมภายในหน่วยงาน125
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ122
แนวปฏิบัติการร้องเรียนเรื่องทุจริต123
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562125
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562122
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร123
รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562114
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน116
แผนป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 2560-25644158
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ของนายก อบต.บางพระ1166

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB