เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)120
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ปีงบประมาณ 2563131
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน138
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมภายในหน่วยงาน137
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ126
แนวปฏิบัติการร้องเรียนเรื่องทุจริต132
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562130
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562127
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร126
รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562117
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน122
แผนป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 2560-25644169
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ของนายก อบต.บางพระ1172

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB