นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 102,292 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสามารถ ข่ายคำ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสำนักปลัด

 • นางสาวสุรตรี กันณะ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวนันท์นภัส จันทร์เผื่อน

  นักพัฒนาชุมชน

 • น‎า‎ย‎ภ‎ควัต‎ จิ‎ย‎ะพ‎ง‎ศ์‎

  นิติกรชำนาญการ

 • นายธชัยวัฒน์ ฤทธิไกรวรกุล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายณัฐพล ตั้งมงคลธรรม

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาววิยดา มากมีทรัพย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอุทุมพร แจ่มนิยม

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายปรีชา กองนา

  พนักงานขับรถ

 • นางสาวชลลดา คงประจักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวการดา แทนบุญช่วย

  คนงานทั่วไป

 • นายอดิศักดิ์ นิยะมะ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายขุมทอง เชี่ยวชูกุล

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสรวิชญ์ เรืองพลับพลา

  คนงานประจำรถขยะ

กองคลัง

 • นางสาวจารุณี นุชสุดสวาท

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 • นางสาวชัชชญา คชภักดี

  นักวิชาการพัสดุ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวรจิกานต์ สัตรา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายกวีวัตน์ ศรีพุทธิยากร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวีระพล แช่มชื่น

  นายช่างโยธา

 • นายชาตรี จุลโรจน์

  พนักงานจดมาตรน้ำ

 • นางสาวเจนจิรา แพชมัด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธนภรพัชญ์ เทวะประธานทรัพย์

  คนงานทั่วไป

 • นายธีรพล ต่วนกลิ่นคง

  พนักงานผลิตนำ้ประปา

 • นายสงกรานต์ หาญสมัย

  คนงานทั่วไป

 • นายชนะ สุขศรีอินทร์

  คนงานทั่วไป

 • นายบัญญัติ เลิศล้ำ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าเปลี่ยนภาษา