เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวิชัย สังข์สวัสดิ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 • นายประชา เรืองพลับพลา

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสมาชิกสภา

 • นายณรงค์ฤทธิ์ ทัศนา

  ส.อบต. บางพระ หมูที่ 1

 • นายบุญเลิศ นุชบุรี

  ส.อบต. บางพระ หมู่ที่ 1

 • นายจำลอง เพ็งยอดวงษ์

  ส.อบต. บางพระ หมู่ที่ 2

 • นายสุนทร นาคละมัย

  ส.อบต. บางพระ หมู่ที่ 2

 • นายบุญเลิศ สังข์สวัสดิ์

  ส.อบต. บางพระ หมู่ที่ 3

 • นายภาสกร หาญสมัย

  ส.อบต. บางพระ หมู่ที่ 4

0.01s. 0.50MB