นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 102,234 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ บางพระยุคใหม่ร่วมใจส่งเสริมการศึกษา รักษาวัฒนธรรมไทย
ชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ชุมชนไร้มลพิษ
มีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ”พันธกิจ

 • พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 • พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 • พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 • พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
 • พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
 • พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ


จึงได้กำหนดนโยบายบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและระบบน้ำเสีย และซ่อมแซมสาธารณูปโภค
  แนวทางที่ 1.2 พัฒนาระบบจราจร
  แนวทางที่ 1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
  แนวทางที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรและอื่นๆ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  แนวทางที่ 2.1 พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
  แนวทางที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  แนวทางที่ 3.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
  แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และงานรัฐพิธี
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข
  แนวทางที่ 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ
  แนวทางที่ 4.3 แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด
  แนวทางที่ 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
  แนวทางที่ 4.5 การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อย ในหมู่บ้าน/ชุมชน
  แนวทางที่ 4.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางที่ 5.1 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางที่ 5.2 บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย
  แนวทางที่ 5.3 จัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ
  แนวทางที่ 6.1 การพัฒนาด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  แนวทางที่ 6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
  แนวทางที่ 6.3 การบริหารตามหลักธรรมภิบาล
  แนวทางที่ 6.4 การส่งเสริมการพัฒนารายได้


เปลี่ยนภาษา