เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม 33022 ม.ค. 05
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓3028 ส.ค. 63
จิตอาสาตำบลบางพระ ทำความสะอาดวัดกลางบางพระ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25635611 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 25632611 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 454 ส.ค. 63
กิจกรรมการออกกำลังกาย ตำบลบางพระ 243 ส.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 103829 ก.ค. 63
โครงการบางพระร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635821 ก.ค. 63
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ใครบ้างเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ มีเงื่อนไขอย่างไร (อ่าน)2221 ก.ค. 63
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สื่อประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ปปส.)731 ก.ค. 63
โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ฉีดพ่นกำจัดเชื้อ covid19 และกำจัดยุง) โรงเรียนวัดกลางบางพระ3329 มิ.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 25636910 มิ.ย. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563 791 มิ.ย. 63
ผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ อบต.บางพระ2129 พ.ค. 63
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว" 6727 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓6720 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 256327325 เม.ย. 63
การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ผู้ที่เดินทางในช่วง พรก.ฉุกเฉิน (COVID19)1014 เม.ย. 63
อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลบางพระ ร่วมรณรงค์ใส่ทรายอะเบท 899 เม.ย. 63
ภาพการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid 19867 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB