ประชาชนหรือผู้ที่เคยติดต่อรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระในปี 2564
สามารถเข้าตอบแบบสอบถามจาก ปปช.เพื่อประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานได้ที่ QR code นี้
ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วย