องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ รพ.สต.บางพระ และฝ่ายปกครองในพื้นที่
สำรวจ ประเมิน กำชับ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ที่ 37/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ในการเปิดให้บริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ต่อทุกฝ่าย