แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งขยายวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นผู้รับบริการเป็นกังวลเกี่ยวกับการได้รับเชื้อหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการนี้กรมอนามัยได้แจ้ง

แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา (Covid-19) ดำเนินการดังนี้