นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 62,154 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

15 กุมภาพันธ์ 2564 4 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

             ด้วยการศึกษานอกระบบ กศน. อำเภอนครชัยศรี   ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ และ อาสาสมัครสาธารณสุข

อสม. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถ

รับมือกับโรคไข้เลือดออก ที่ยุงลายเป็นตัวพาหะนำโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลการดำเนินงานจะช่วยลดโรคไข้เลือดออกด้วย 

สำหรับการป้องกันควบคุมโรค ที่สำคัญคือ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

 และสามารถป้องกันการติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกได้

เอกสารแนบ 16 ไฟล์
S__3481645.jpg217.56 KB   แสดงภาพ
S__3481649.jpg261.50 KB   แสดงภาพ
S__3481650.jpg263.69 KB   แสดงภาพ
S__3481651.jpg255.76 KB   แสดงภาพ
S__3481652.jpg311.63 KB   แสดงภาพ
S__3481653.jpg232.08 KB   แสดงภาพ
S__3481654.jpg285.20 KB   แสดงภาพ
S__3481655.jpg271.06 KB   แสดงภาพ
S__3481656.jpg279.95 KB   แสดงภาพ
S__3481658.jpg257.16 KB   แสดงภาพ
S__3481659.jpg244.51 KB   แสดงภาพ
S__3481660.jpg135.75 KB   แสดงภาพ
S__3481661.jpg251.68 KB   แสดงภาพ
S__3481662.jpg421.70 KB   แสดงภาพ
S__3481667.jpg422.76 KB   แสดงภาพ
S__3481669.jpg454.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา