ด้วยการศึกษานอกระบบ กศน. อำเภอนครชัยศรี   ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ และ อาสาสมัครสาธารณสุข

อสม. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถ

รับมือกับโรคไข้เลือดออก ที่ยุงลายเป็นตัวพาหะนำโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลการดำเนินงานจะช่วยลดโรคไข้เลือดออกด้วย 

สำหรับการป้องกันควบคุมโรค ที่สำคัญคือ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

 และสามารถป้องกันการติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกได้