โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะดำเนินการเปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลบางพระ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขและแมวทั้งที่เคยขึ้นทะเบียนไว้และเจ้าของสุนัขที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน

ให้ท่านเข้ามาติดต่อขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ  

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของสุนัข และ แมว)      จำนวน    ๑  ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน   (เจ้าของสุนัข และ แมว)   จำนวน   ๑  ใบ