นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 6 คน

เยี่ยมชม 4,183 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2563

11 สิงหาคม 2563 27 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 3 แห่ง

ได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

จัดการฝึกอบรมจำนวน 200 คนตามเป้าหมาย ดำเนินการฝึก ณ วัดสำโรง / องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง / รพ.สต.สำโรง

-โดยการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลอง
โดยใช้วิทยากรจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

6.1 วิชาความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์

6.2 วิชาการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 

6.3 วิชาการป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ

6.4 วิชาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่

6.5 วิชาการจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น

6.6 วิชาฝึกปฏิบัติการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได

6.7 วิชาการใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง

6.8 วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัยประจำถิ่น

6.9 วิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัย

6.10 วิชาฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

6.11 วิชาเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย

6.12 วิชาฝึกปฏิบัติการค้นหาแบบกายภาพ

6.13 วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

6.14 การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระมีจิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการจำนวน 51 คน

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.409.05 KB   แสดงภาพ
.323.01 KB   แสดงภาพ
.389.74 KB   แสดงภาพ
.501.20 KB   แสดงภาพ
.797.45 KB   แสดงภาพ
.761.44 KB   แสดงภาพ
.429.95 KB   แสดงภาพ
.708.95 KB   แสดงภาพ
.237.13 KB   แสดงภาพ
.351.16 KB   แสดงภาพ
.606.42 KB   แสดงภาพ
.538.22 KB   แสดงภาพ
.220.31 KB   แสดงภาพ
.485.26 KB   แสดงภาพ
.685.96 KB   แสดงภาพ
.359.44 KB   แสดงภาพ
.268.44 KB   แสดงภาพ
.353.44 KB   แสดงภาพ
.197.95 KB   แสดงภาพ
.498.98 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา