นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 12 คน

เยี่ยมชม 3,094 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

4 สิงหาคม 2563 50 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

ประะชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคล

ทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" จำนวน 2 อัตรา 

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรม 

บริการที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.305.86 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา