หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม 

       การใช้หลัก 7 R  ช่วยก่อนที่จะทิ้งขยะ ซึ่งจะสามารถ ลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ได้ใหม่ ตามหลัก 7 R