อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

 จากข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า  (TPMAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากจนให้สามารถพัฒนาแก้ไขปัญหา

และยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นเกณฑ์ความยากจน