การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระ  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ