การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๙  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองนนทรีย์ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ