การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ