ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม   ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 

ดำเนินการลงตรวจสภาพบ้านรายผู้สูงอายุ ตำบลบางพระ  (กรณีรับเงินบำนาญจากทายาทที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่) 

และมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้น    ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564