การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

วันที่  5  มีนาคม 2564    หมู่ที่ ๔ บ้านอ่าววัดใหม่ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม    

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ