การป้องกันและสืบสวนโรคตามมาตรการการป้องกันโรค โควิด - 19 

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อ

และสืบสวนโรค ตามมาตรการ การป้องกันโรค โควิด-19