นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 15,749 คน

ข่าวกิจกรรม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

3 พฤศจิกายน 2563 4 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?


เปลี่ยนภาษา