นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 5,649 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2562

15 เมษายน 2562 230 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

"วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เป็นวันที่ถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือก็คือวันสงกรานต์ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีให้เป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้จัดกิจกรรม ณ ศาลพ่อปู่ทองสุข หมู่ 3

โดยได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ และมีการละเล่นพื้นบ้าน การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การสวดมนต์

 


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา