นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 4 คน

เยี่ยมชม 4,182 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

7 กุมภาพันธ์ 2562 300 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

"โครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน"
ต่อยอดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและได้เร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชน/หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน/หมู่บ้านที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน/หมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน และสามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการเตรียมพร้อมป้องกันภัยแก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นฐานรากที่มั่นคงของสังคมและประเทศต่อไป
โดยให้พื้นที่เสี่ยงภัยที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน (กม.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน

ทั้งนี้การจัดอบรมมีการอบรมโดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป้องกันภัยจังหวัดนครปฐมมาดำเนินการประชุมและบรรยายถึงความสำคัญของศูนย์ป้องกันภัยประจำหมู่บ้านดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.27.44 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ

เปลี่ยนภาษา