นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 88,351 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มี.ค. 64การตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จากข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) แชร์  
10 มี.ค. 64การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แชร์  
9 มี.ค. 64การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แชร์  
8 มี.ค. 64การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แชร์  
5 มี.ค. 64การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แชร์  
5 มี.ค. 64การป้องกันและสืบสวนโรคตามมาตรการการป้องกันโรค โควิด-19  แชร์  
11 ก.พ. 64กิจกรรมการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในในพื้นที่ แชร์  
9 ก.พ. 64สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ลงตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แชร์  
5 ก.พ. 64เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แชร์  
29 ม.ค. 64การประเมินโรงเรียนตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา  แชร์  
19 ม.ค. 64เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 แชร์  
1 ม.ค. 64กิจกรรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
3 พ.ย. 63ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ป.ป.ช. แชร์  
29 มิ.ย. 63โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ฉีดพ่นกำจัดเชื้อ covid19 และกำจัดยุง) โรงเรียนวัดกลางบางพระ แชร์  
23 มี.ค. 63การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ Covid-19  แชร์  
28 พ.ค. 62การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
27 พ.ค. 62การเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม แชร์  
10 พ.ค. 62วิธีป้องกันอันตรายเบื้องต้น จากวาตภัย (ลม) แชร์  
15 เม.ย. 62องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2562 แชร์  
1 เม.ย. 62การเฝ้าระวังอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเรือน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา