นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 39,600 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 64การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0820.2/ว139 - ลว. 22 ม.ค. 64) 
22 ม.ค. 64โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0810.2/ว136 - ลว. 22 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/995-1067 - ลว. 21 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/919-994 - ลว. 21 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว428 - ลว. 21 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0816.3/ว135 - ลว. 21 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0810.6/ว130 - ลว. 21 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/808-877 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน(มท 0805.2/ว121 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35(มท 0809.3/ว122 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0810.7/ว128 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว119 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563(มท 0816.3/ว127 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
21 ม.ค. 64การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์(มท 0809.4/ว96 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0809.4/ว123 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(มท 0816.3/ว116 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)(มท 0810.8/ว118 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563[แบบรายงาน](มท 0820.3/ว111 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564(มท 0816.5/ว112 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563(มท 0816.3/ว110 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/521 | แสดง 20 จาก 10411 รายการ
เปลี่ยนภาษา